Organisation

Fabs huvudsakliga verksamhet är förvaltning, drift och byggnation. Det är dessa funktioner som i första hand möter våra kunder.

Intern organisation
Vi har samlat funktionerna i två avdelningar med fastighetsförvaltare och byggprojektledare samt fastighetstekniker. Avdelningarna leds av vår fastighetschef och driftchef.

Till stöd för organisationen finns en grupp för ekonomi och administration som leds av vår ekonomichef samt stabsfunktioner med inriktning mot kommunikation och HR, fastighetsutvecklare och lokalstrateg. Bolagets ledningsgrupp utgörs av VD, fastighetschef, ekonomichef, driftchef och HR-ansvarig. 

En del av Alingsås kommun
Fabs AB är ingår i en fastighetskoncern, Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB (FARAB) som i sin tur ägs av kommunens moderlbolag: AB Alingsås Rådhus (ABAR). ABAR är underordnat kommunfullmäktige i Alingsås kommun. 

Fabs ska följa den företagspolicy som fullmäktige antar för de kommunala bolagen. Vår verksamhet regleras, förutom genom lag och författning, även genom bolagsordning, företagspolicy, ägardirektiv samt avtal som kan finnas mellan kommunen och bolaget.

Kommunfullmäktige beslutar om kommunens företagspolicy och Fabs bolagsordning samt tillsättningen av Fabs styrelse.