Energieffektivt byggande

Alingsås kommun satsar vill vara ett centrum för energisnål byggnation. Det målet vill vi bidra till.

Som ett led i det arbetet strävar vi efter att alltid ha minst 25% lägre energiförbrukning än vad Boverkets byggregler kräver. Vid nybyggnation överväger vi alltid att bygga utifrån passivhusteknik och vi väljer alla byggvaror enligt branschens miljöbedömningssystem "Byggvarubedömningen".

 Tyngdpunkten i vårt miljöarbete ligger på energiområdet. Vi har energi-och miljödeklarerat alla våra byggnader för att sänka miljöbelastningen och energiförbrukningen.

Miljövänlig uppvärmning

Av vårt totala fastighetsbestånd värms 85% upp genom fjärrvärme, 12% värms med el och 3% med olja eller värmepumpar med olja som tillskott. Fjärrvärme som vi köper från Alingsås Energi produceras till nästan 100% av biobränsle.

Fabs har sedan 2007 redovisat förbrukningen av olja, fjärrvärme och el i sina miljömål och har sedan dess arbetat aktivt med att minska användningen av dessa energislag samt att på sikt helt fasa ut oljeanvändningen.

Minskad förbrukning

Vi har under 2016 minskat el- och vattenanvändningen ytterligare. Det kan förklaras av nya energisnåla byggnader och att vi har satt in åtgärder för att minska el- och vattenanvändningen i våra befintliga lokaler. 

Vid en normalårskorrigering av energianvändningen så ligger snittförbrukningen för värme, varmvatten och fastighetsel på 103 kWh/m²/år. Om vi inkluderar verksamhetselen  uppgår energianvändningen  till 132 kWh/m²/år. Nyckeltal för jämförbara fastigheter i Västra Götaland län ligger på ca 183 kWh/m²/år enligt Energimyndighetens ?Sveriges Kommuner och Landsting. Öppna jämförelser - Energi och klimat 2015?.

Vårt arbete med att energieffektivisera har gett effekt. Sedan 2006 har följande minskat med x% per kvadratmeter: 

  • fjärrvärmeförbrukningen minskat med 20%
  • elförbrukningen (värme) minskat med 20%
  • elförbrukningen (övrigt) minskat med 15% och
  • oljeförbrukningen minskat med 70%