Om företaget

Vi är ett kommunägt bolag som äger, förvaltar och hyr ut fastigheter. Vårt fastighetsbestånd finns i hela Alingsås kommun och består av både kommersiella och kommunala verksamhetslokaler. Som ett kommunalt bolag strävar vi efter att utveckla Alingsås tillsammans med övriga kommunala verksamheter och näringslivet. Vårt fastighetsbestånd består av drygt 200 000 m² lokalyta.

Vi äger och förvaltar fastigheter av vitt skilda karaktärer.

  • industrilokaler och tomtmark till småindustrier och
  • kontor till kommunala förvaltningar och företag,
  • kulturhistoriska byggnader som Alingsås rådhus och Alströmerska magasinet,
  • moderna energieffektiva byggnader som Sveriges första nollenergiskola Stadsskogenskolan och förskolan Älvdansen.

Fabs är en del av Alingsås kommun

Fabs AB är ingår i en bolagskoncern, AB Alingsås Rådhus, som är underordnat kommunfullmäktige i Alingsås kommun. Bolaget följer den företagspolicy som fullmäktige har antagit för de kommunala bolagen.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom

  • bolagsordning
  • företagspolicy
  • ägardirektiv utfärdade av kommunstyrelsen eller AB Alingsås Rådhus
  • avtal som kan finnas mellan kommunen och bolaget.

Fabs historia

Fabs bildades 1946 efter en utredning om småindustrins behov av lokaler. Då hette bolaget Fastighetsaktiebolaget Småindustrier. Den första byggnaden som uppfördes vid Sveagatan.

Fastighetsaktiebolaget Småindustrier hette i folkmun FABS och 1993 bytte bolaget namn till FABS AB.

I slutet av 2003 bildade Alingsås kommunen ett moderbolag, AB Alingsås Rådhus, som den 1 januari 2004 förvärvade kommunens aktier i Alingsås Energi Nät AB, AB Alingsåshem och FABS AB. AB Alingsås Rådhus ägs till 100 procent av Alingsås kommun.

I september 2004 beslutade kommunfullmäktige att kommunens fastighetsförvaltning skulle föras över till FABS AB och att i princip samtliga bebyggda fastigheter skulle överlåtas till bolaget. Förändringen genomfördes den
1 januari 2005. Sammanlagt 21 anställda i kommunen berördes av beslutet och dessa anställdes från årsskiftet 2005 av FABS.

Sedan 2006 arbetar bolaget med både med näringslivsfastigheter och kommunala verksamhetslokaler. I samband med Fabs 60-årsdag 2006 tog bolaget fram en ny logotyp och ändrade namnet till Fabs AB.