Nybyggnation av förskola på Stockslycke

Bakgrund

Under flera års tid har Barn- och ungdomsförvaltningen i Alingsås upplevt ett behov av fler förskoleavdelningar på förskolan Herrgården och i området Stockslycke. Dessutom råder lokalbrist på Ängaboskolan som idag inhyser två förskoleavdelningar. Genom att bygga en ny förskola på fastigheten Braxen 10 (där Herrgårdens förskola ligger) kan de två förskoleavdelningarna från Ängaboskolan flytta och skolan ta deras lokaler i anspråk.

Den befintliga byggnaden är kulturhistoriskt märkt, vilket innebär att höga krav ställs på nybyggnaden och de nya utemiljöerna.

Tankar kring utformningen

Idag innehåller den befintliga förskolan på fastigheten, Herrgårdens förskola, två avdelningar: en avdelning med stora barn (3-5 år) och en avdelning med små barn (1-3 år). Efter ny- och ombyggnationen kommer den befintliga byggnaden att innehålla två avdelningar för stora barn och nybyggnaden två avdelningar för små barn.

Befintlig byggnad kommer också, efter viss ombyggnation, att innehålla personal- och kontorsutrymmen avsedd för all personal på de fyra avdelningarna.

Den nya förskolan, om 430 kvadratmeter, kommer att innehålla ett mottagningskök och två avdelningar. Köket ska förse samtliga avdelningar med frukost, lunch och mellanmål, därför placeras det i den del av byggnaden som ligger närmast den befintliga förskolan, för att göra det så smidigt som möjligt att dra matvagnar mellan byggnaderna.

I den nya förskolan består varje avdelning av tre rum med pentry och kapprum. De båda avdelningarna delar även på en gemensam ateljé, tre WC-rum, ett RWC-rum samt skötrum. Personalen har tillgång till ett kontor, personal-WC och värdeskåp.

Utemiljön på baksidan kommer att vara avsedd för stora barn med mer utmanande lekutrustning som exempelvis asfalterad cykelbana, klätterställning, balanslek, kompisgunga samt ett cykelförråd. Utemiljön på framsidan kommer vara avsedd för de yngre barnen med bland annat flera gungor, lekhus, klätterställning, förråd för leksaker och barnvagnsförråd.

I nära anslutning till förskolan kommer även 12 parkeringsplatser, körytor, trottoar och inlastning för lastbil att anläggas. Dessutom ingår det i projektet att bygga ett cykeltak och ett sophus.

Vad händer nu?

Entreprenaden kommer att påbörjas inom kort och byggnationen kommer att utföras i två etapper för att den pågående verksamheten ska fungera så smidigt som möjligt. Verksamheten beräknas kunna flytta in i sin nya förskola under våren 2019.
 

Projektledare Fabs: Ronia Spiik
På uppdrag av: Barn- och ungdomsförvaltningen